null

Kategórie
 
 
 
 
 

Katalog platidiel BAN-KA

Katalóg bankoviek BAN-KA tvoríme na základe zmluvy s Národnou bankou Slovenska v dvoch základných formách – softwérovej ako windows aplikácia a webovej, ktorá je prehliadateľná formou webového prehliadača.

Naša logistika zobrazovania informácií o platidlách spočíva v rýchlej a komplexnej informácii na jeden pohľad. Katalóg obsahuje informácie o platných platidlách, prekluzívnych, minciach, falzifikátoch a cestovných šekoch.

Informácie obsiahnuté v katalógu zvyšujú užívateľovi istotu pri rozhodovaní o pravosti platidla a tým môžu zabrániť prípadným finančným stratám spôsobeným kúpou falzifikátu.

Používanie katalógov platidiel pri zmenárenskej činnosti vyžaduje NBS (pozrite si devízový zákon).

Katalóg bankoviek je postavený na viacerých verziách:
– statická verzia sBAN-KA (vo forme Windows aplikácie)
– internetová verzia iBAN-KA (PHP verzia, prístup formou zadania adresy do webového prehliadača)
– intranetové verzie (verzie v uzatvorených vnútropodnikových sieťach)

Základným znakom BAN-Ka je rýchli prístup k požadovanému komplexu údajov a následne možnosť prehliadanie jednotlivých detailov alebo textov. Databáza je postavená hlavne na obrazových informáciách, ktoré sú získavané z reprezentatívnych zdrojov ako sú národné banky, emitenti platidiel…
Dôležité pre používateľa je farebný spôsob orientácie sa vo zvolenom režime (rám daného obrazu, alebo farba hypertextového skoku v rámci prepojenia medzi jednotlivými modulmi):
šedá farba        – pravé obehové bankovky
– modrá farba    – cestovné šeky
– zelená farba    – mince
– žltá farba         – prekluzívne bankovky
– červená farba  – falzifikáty

Na ploche sa nachádza aj dátum pridania informácie alebo zmeny daného zobrazenia (informácie) – tento údaj je dôležitý pre zoraďovanie a triedenie.

Ako sa pracuje v BAN-KA katalógu.

Zásadou je , získať požadovanú informáciu maximálne na 3 kliky myšou!
– Výber meny / štátu (tzv Menový list)
– Výber nominálu (tzv. Nominálový list)
– Detail – zobrazenie detailu aj s textovým popisom
Výber meny (Výberový list):
Vybrať príslušnú menu (štát) je možné buď cez
– mapu – kliknutím na svetadiel sa otvorí lista s vlajkami a názvami štátov
– kliknutím na vlajku štátu v ľavej liste
– kliknutím na ISO kód meny

Zároveň je však možné vybrať priamo bankovku z aktuálne pridaného zoznamu, ktorý je v dolnej lište pod označením „Flash news“ (je tu zadefinovaný dátum pridania danej bankovky a príslušné informácie – tento zoznam predstavuje sumár aktualizácií).

Horná lišta (menu) ponúka tlačítka / ikony na:
– návrat do úvodnej obrazovky                                      
– školiaci program
– modul cestovných šekov (opcia)                                 
– news – prehlad jednotlivých aktualizácii po mesiacoch
– informácie o produkte                                                  
– aktualizáciu obsahu alebo licencie (internet, CD …..)
– výber jazyku                                                                    
– tlačítka pohybu vpred / vzad

Zobrazenie meny (Menový list)
Príslušný štát je indikovaný vlajkou a ISO kódom vľavo hore.  Jednotlivé obehové nominály v príslušnými emisiami sú zobrazené prehľadne lícnou stranou poslednej aktuálne emisie a textovo aj s rokom uvedenia do obehu. Menový list ďalej ponúka výber iných mien (štátov) v ľavej lište (vlajky a ISO kódy mien).Horná lišta (menu) ponúka okrem horeuvedených funkcií aj:
– ikona platné obehové bankovky – šedá farba
– prekluzívne bankovky  – žltá farba
– mince – zelená farba
– falzifikáty – červená farba
– pamätné mince (pre SKK a CZK) – modrá farba
Kliknutím na príslišné tlačítko / ikonu sa zobrazí vybraný modul /list.
Zobrazenie prekluzívnych bankoviek (List prekluzívnych bankoviek)
Popis je zhodný ako v popise pre platné obehové bankovkyZobrazenie falzifikátov meny (list falzifikátov)
Popis je zhodný ako v popise pre platné obehové bankovky

 

Zobrazenie mincí danej meny (list mincí)
Popis je zhodný ako v popise pre platné obehové bankovky.

Kliknutím na príslušnú bankovku / text sa otvori:Zobrazenie nominálu (Nominálový list)
Základom zobrazenia Nominálového listu je zobrazenie /náhľad  lícnej a rubovej strany bankovky s vyvedením lokalizácie príslušných ochranných prvkov. Zároveň používateľ získava náhľad na zobrazenie ochranných prvkov:
– UVA líc a rub                                         – IR líc a rub
– vodoznak, ochranný prúžok              – sútlač, priehľad, hologram
– mikrotexty                                             – OVI, prípadne iné
V spodnej lište sú popísané jednotlivé ikony príslušných ochranných prvkov.
Ľavá lišta sa zmení na prehlad jednotlivých nominálov a emisií zobrazením náhľadu lícnej strany.
CZK50-datumy-prekluze
Horná lišta (menu) je doplnená okrem už popísaných funkcií o informačnú tabuľku:
– dátum uvedenia do obehu                                   – rozmer bankovky v mm
– dátum uvedenia do prekluzie                             – dátum neplatnosti bankovky (ukončenie prekluzívnej doby)
700.607.00
V ľavom hornom rohu je zobrazená vlajka a ISO kód štátu. Kliknutím na vlajku za je možné sa vrátiť na Menový list.
Kliknutím na lícnu, rubovú stranu alebo ľubovolný zobrazený ochranný prvok sa zobrazí náhľad na vybraný detail s textovým popisom. Upozornenie: toto zobrazenie sa otvára v novom okne.

V prípade, že k danej bankovke existuje minca, prekluzívna bankovka alebo falzifikát, je to indikované tlačítkom príslušnej farby.Kliknutím na toto tlačítko / ikonu za prepne zobrazenie na zvolené zobrazenie.Zobrazenie prekluzívnej bankovky (Prekluzívny list)
Základné zobrazenie tohto listu je rovnaké ako Nomináloveho listu (žltý rám).
Rozdiel spočíva v ľavej lište, kde sú zobrazené všetky prekluzívne bankovky daného nominálu vo forme náhľadu lícnej strany bankovky  a zobrazenie pokračuje prehľadom všetkých prekluzívnych nominálov danej meny. Pri prekluzívnej bankovke je veľmi dôležitý – dátum uvedenia do prekluzie a  dátum neplatnosti bankovky (ukončenie prekluzívnej doby)

Zobrazenie falzifikátu bankovky (List falzifikátu)
V hlavnom poli (červený rám) je zobrazená lícna a rubová strana falošnej bankovky s vyvedením detailov.  Detaily sú zobrazené formou: ľavé zobrazenie (zelený rámik) pravý detail bankovky, pravé zobrazenie (červený rámik) detail falzifikátu. Kliknutím na príslušné zobrazenie sa v novom okne otvori zväčšený detail oboch ochranných prvkov spolu s textovým popisom. Pri falzifikátoch EUR je použité označenie vo forme popisu ECB (napr EUA0050 P00041). ľavá lišta zobrazuje prehľad všetkých závažných falzifikátov daného nominálu. Základ tvorí zobrazenie lícnej a rubovej strany bankovky s vyvedením detailov – rozdielov medzi pravým ochranným prvkom a realizáciou ochranného prvku na príslušnom falzifikáte. Zobrazenie je doplnené o textový popis zameraný na podstatné rozdiely v danom ochrannom prvku. V prípade, že k danému falzifikátu existuje NBS definovaný stupeň nebezpečnosti, tento je uvedený v základnom popise.

Z Menového listu je možné kliknutím na ikonu Mince skočiť do Zobrazenia mincí danej meny (viď hore List mincí). Kliknutím na príslušný nominál sa otvorí:
 

Modul mince - NOMINÁLY:

Po kliknutí tlačítko alebo semafór mince v hornej vodorovnej
časti okna sa zobrazí okno s averzami mincí zvolenej meny.
Kliknutím na obrázok alebo na názov emisie vedľa obrázku je
možné otvoriť stránku s detailami mince.

Modul mince - DETAILY:

V ľavom zvislom pruhu sú teraz zobrazené averzy
mincí nad čiarou s rovnakou hodnotou ako detail
v hlavnom okne a pod čiarou ostatné hodnoty.
V hlavnej časti sú vyobrazené averz a reverz
mince. Vedľa nich sú zobrazené parametre mince.

Modul mince - REVERZY:

V prípade že existuje viac ako jeden reverz mince
je možné kliknúť na obrázok reverzu v okne
detailov. Vtedy sa otvorí nové okno so všetkými
reverzami zobrazenej mince. Okno je možné
zavrieť stlačením tlačítka „OK“.

Cestovné šeky - ÚVODNÁ STRÁNKA:

Toto je stránka ktorá sa zobrazí kliknutí na tlačítko.
Skladá sa zo štyroch častí:

. logo

. menu

. navigačný stĺpec

. hlavné okno

V hlavnom okne sú teraz logá spoločností
vydávajúcich cestovné šeky.

Cestovné šeky – NOMINÁLY:

Po zvolení emitenta šekov sa otvorí okno
s nominálni emisií a vľavo vo zvislom pruhu sa
zobrazia odkazy na iné meny vo forme vlajočiek
a ISO kódov. Po kliknutí na obrázok averzu alebo
názov emisie sa otvorí okno s detailami šeku.
V hornej vodorovnej lište sa nachádzajú tlačítka na
prístup do priebežne sťahovaných šekov
a falzifikátov šekov.

Cestovné šeky – DETAILY:

V hlavnej časti sa nachádzajú detaily ochranných
prvkov šeku a obrázok averzu a reverzu. V ľavom
zvislom pruhu sú zobrazené averzy šekov nad
čiarou s rovnakou hodnotou ako detail v hlavnom
okne a pod čiarou ostatné hodnoty. Po kliknutí na
obrázok detailu sa otvorí nové okno so zväčšeným
detailom.

Cestovné šeky – PRIEBEŽNE SŤAHOVANÉ:

V hlavnej časti sa nachádzajú averzy jednotlivých
hodnôt vedľa ktorých sú názvy emisií. Po kliknutí na
obrázok alebo odkaz vedľa neho sa otvorí okno
s detailami.

Cestovné šeky – FALZIFIKÁTY:

V hlavnej časti sa nachádzajú averzy jednotlivých
hodnôt vedľa ktorých sú názvy falzifikátov. Po
kliknutí na obrázok alebo odkaz vedľa neho sa
otvorí okno s detailami.

Cestovné šeky – DETAILY FALZIFIKÁTOV:

V hlavnej časti sa nachádzajú detaily ochranných
prvkov šeku a falzifikátu a obrázok averzu a reverzu.
V ľavom zvislom pruhu sú zobrazené averzy šekov nad
čiarou s rovnakou hodnotou ako detail v hlavnom okne
a pod čiarou ostatné hodnoty. Po kliknutí na obrázok
detailu sa otvorí nové okno so zväčšeným detailom.
V zelenom rámiku je detail ochranného prvku pravého
šeku a v červenom jeho ekvivalent na falzifikáte.

Novinky (NEW):

V tomto module sú zobrazené novinky spojené
s katalógom. Klienti sú tu upozorňovaní na
aktualizácie katalógu prípadne na dôležité udalosti
súvisiace s platidlami všeobecne. Zoradené sú
podľa mesiacov zostupne od najnovších po
najstaršie. Mesiac je možné vybrať v ľavej zvislej
lište.

POmocník:

V tomto module sú klienti oboznámení so spôsobom
prezerania katalógu sBanka. Názorne zobrazuje ako
používať katalóg tak, aby klient našiel informáciu ktorú
požaduje. Tento modul bude priebežne dopĺňaný
príspevkami vo forme najčastejšie kladených otázok a odpovedí.

Výber jazykov:

Po kliknutí na tlačítko výberu jazyka, na pravej strane, sa otvorí zoznam,
v ktorom je možné vybrať preferovaný jazyk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia