null

Kategórie
 
 
 
 
 

Katalog platidiel BAN-KA

 

Katalóg bankovek BAN-KA tvoríme na základe zmluvy s Národnou bankou Slovenska v dvoch základných formách – softwérovej ako windows aplikácia a webovej, ktorá je prehliadateľná formou webového prehliadača.  Registrácia    Prihlásenie

Naša logistika zobrazovania informácií o platidlách spočíva v rýchlej a komplexnej informácii na jeden pohľad. Katalóg obsahuje informácie o platných platidlách, prekluzívnych, minciach, falzifikátoch a cestovných šekoch.

Informácie obsiahnuté v katalógu zvyšujú užívateľovi istotu pri rozhodovaní o pravosti platidla a tým môžu zabrániť prípadným finančným stratám spôsobeným kúpou falzifikátu.

BANkový KAtalóg poskytuje plne responzívny dizajn - možnosť používať katalóg aj na zariadeniach s dotykovou obrazovkou (tablet, mobilný telefón atď.)

Základným znakom BAN-Ka je rýchli prístup k požadovanému komplexu údajov a následne možnosť prehliadanie jednotlivých detailov alebo textov. Databáza je postavená hlavne na obrazových informáciách, ktoré sú získavané z reprezentatívnych zdrojov ako sú národné banky, emitenti platidiel…
Dôležité pre používateľa je farebný spôsob orientácie sa vo zvolenom režime (lišta daného obrazu, alebo farba hypertextového skoku v rámci prepojenia medzi jednotlivými modulmi):
– šedá farba        – pravé obehové bankovky
– modrá farba    – cestovné šeky
– zelená farba    – mince
– žltá farba         – prekluzívne bankovky
– červená farba  – falzifikáty 

1. Úvodná obrazovka

 1. Návrat na úvodnú obrazovk
 2. Rýchle vyhľadávanie meny
 3. Výber jazyka
 4. Používateľ
 5. Zoznam modulov (Bankovky, Mince, Cestovné šeky) 
 6. Obľúbené krajiny
 7. Mapa sveta – výber krajiny /  meny
 8. Novinky
 9. Naposledy zobrazené
 10. Informačný blok

2. Rýchle vyhľadávanie meny alebo štátu

Napíšte ISO kód meny (je možné napísať aj hodnotu nominálu) alebo názov štátu. Vo vysúvacej lište sa ponúkne príslušný vyhľadávací reťazec:

3. Výber jazyka
Kliknutím na vlajku sa otvorí lišta s ponukou na výber príslušného jazyku vo forme vlajky štátu

4. Používateľ

Umožňuje používateľovi upraviť svoj:
- Profil
- Zmeniť heslo
- Odhlásiť sa z prehladača

5. Zoznam modulov (Bankovky, Mince, Cestovné šeky)

Používateľ si vyberá modul s ktorým bude pracovať.
Môže pracovať s modulmi
- Bankoviek a prezerať komplexné informácie o
  o platných obehových bankovkách
  o prekluzívnych bankovkách
  o vybraných falzifikátoch
- Minciach
  o základných platných obehových minciach
  o pre EUR aj pamätných obehových minciach
  o vybraných falzifikátoch mincí
- Cestovných šekov vybraných emitentov American Express, Visa, Mastercard – Thomas Cook, Eurocheque, Swiss Bankers, Citicorp
  o platné šeky
  o vybrané falzifikáty šekov

6. Obľúbené krajiny

Používateľ si môže zadefinovať obľúbené krajiny, ktoré preferuje pri prehliadaní meny danej krajiny.
Výber realizuje zakliknutím na Menovom liste, kde sú zobrazované jednotlivé nominály danej krajiny v pravom hornom rohu. Po označení sa zmení farba na žltú a daná krajina s vlajkou sa presunie do modulu Obľúbené krajiny

7. Vyberte si región - Mapa sveta – výber krajiny

Tento modul umožňuje používateľovi výber danej krajiny na základe mapy sveta / kontinentov.
Po kliknutí na vybraný kontinent sa otvorí okno s označením krajín na danom kontinente spolu s národnými vlajkami

8. Novinky

Zobrazuje postupnosť zmien v obsahu BAN-KA napr. pridanie alebo úprava novej bankovky, prípadne uvedenie rôznych dôležitých dátumov

9. Naposledy zobrazené

Používateľ má možnosť vidieť, čo naposledy pozeral v prehliadači

10. Informačný blok

 Tu získava používateľ informácie o novinkách v Katalógu, o spoločnosti, návod na obsluhu – O produkte, ako aj O ochrane osobných údajov a Podmienkach používania Katalógu.
Školiaci program je neustále vo vývoji a doplňovaný o nové prvky a / alebo technológie na ochranu platidiel.

 11. Emisný list

Emisný list zobrazuje na úvodnej strane Lísne strany posledne vydaných Platných bankoviek vybranej meny (napr. HUF).

 11.1  Typ platidla

 • Platné bankovky všetkých emisií, ktoré môžu byť v obehu. Upozornenie - sú zobrazované jednotlivé typy emisií, nie všetký emisné / reemisné ročníky / série bankoviek (napr. USD 100 >1999 platí pre série od 1999 do 2009, pričom všetky tieto emisie majú rovnaké ochranné prvky, odlišujú sa podpismi)
 • Prekluzívne bankovky - podobné zobrazenie ako Platné bankovky, no označené žltou lištou. Uvedené bankovky už nie sú platné v obehu, no Národná banka ich vymení do uvedeného dátumu ukončenia preklúzie
 • Falzifikáty - upozornenie na výskyt falzifikútov danej meny má len informačný charakter a má napomáhať prijímateľovi v identifikácii pravých / podozrivých platidiel
 • Mince - zobrazenie základných platných obehových mincí (nie sú zobrazované Pamätné mince v striebre, zlete alebo zberateľské mince). Výnimku tvoria 2 EUR memoriálne mince, ktoré sa často nachádzajú v obehu
 • Cestovné šeky - pokiaľ k danej mene existujú cestovné šeky, zobrazí sa ponuka týchto šekov (American Experss, Visa, Thomas Cook, Swiss bankers, Citicorp, Eurocheque)

 11.2 Obľúbené

 • Kliknutím na uvedené pole sa zobrazí hviezdička a daná mena za bude zobrazovať v bloku Obľúbené krajiny

11.3 Eimisie daného nominálu

 • Pokiaľ existuje k danému nominálu viacero emisií, zobrazí sa zoznam jednotlivých emisií podľa dátumu uvedenia do obehu

Kliknutím na lícnu stranu alebo na vybranú emisiu zpo zoznamu sa zobrazí Nominálový list

  12. Nominálový list

Komplexné zobrazenie vybranej bankovky s jednotlivými datailami (popis v 5)

 

12.1 Typ platidla

 • rovnaký popis ako v kapitole 11 

 12.2 Obrazový zoznam emisií a ostatných nominálov

 • zobrazenie lícnych strán jednotlivých emisií daného nominálu bankovky. Kliknutím na obrázok sa zobrazí daná emisia bankovky v formáte popísanom v 12.5
 • následne sú zobrazené lícne strany ostatných nominálov danej meny. Kliknutím na daný obrázok sa zmení zobrazenie na nový nominál a zmenia sa aj v hornej časti príslušné emisie, pokiaľ existujú.

12.3 Základné informácie o bankovke

 • Dátum vydania / uvedenia do obehu
 • V prípade, že bankovka bude vstupovať do preklúzie bude uvedený aj dátum Platná do - vstupu do preklúzie a prípadne Vymenitelná do a  Neplatná od - dátum neplatnosti / ukončenie výmeny v Národnej banke
 • Rozmer bankovky
 • Popisované ochranné prvky vo forme piktogramov
 • Moja poznámka -nová funkcia umožňujúca zapísať si vlastnú poznámku k danej bankovke, ktorá bude dostupná len danému používateľovi

12.4 Aktualizácie

 • dátum vloženia alebo úpravy daného nominálu

12.5 Komplexné zobrazenie platidla

Toto zobrazenia má viaceré formy:

Nové zobrazenie (obr. viď obr. vyššie)

 • Zobrazenie lícnej, rubovej strany bankovky s lokalizáciou ochranných prvkov a bankovky v priehľade  s možnosťou využitia lupy (piktogram lupy v pravo hore)
 • zobrazenie v bočnom bielom svetle
 • Zobrazenie v IR (850nm) svetle - lícna, rubová strana, priehľad, bočné IR svetlo (prepínanie zobrazenia pomocou šípiek vľavo / vpravo)
 • UVA - 365nm (prepínanie zobrazenia pomocou šípiek vľavo / vpravo)
 • UVC - 254nm (prepínanie zobrazenia pomocou šípiek vľavo / vpravo)
 • Jednotlivé detaily

Kliknutím na stred obrázku sa zobrazí detail s popisom

Aby nedochádzalo k zahltenie PC / tabletu / mobilu zobrazuje sa vždy len jeden detail.  Kliknutím na x alebo plochu sa datail zavrie.

Zobrazenie starších emisií

zodpovedá zobrazovanie v dobe emisie daných bankoviek a prístupu k ochranným prvkom používaných na bankovkách:

 

Poznámka: na uvedenom obrázku je zobrazená aj funkcia "Lupa" .V tomto prípade nie sú zobrazované niektoré ochranné prvky ako napr. UVC.

 12.5 Modul Bankovky  - Falzifikáty

V tomto module sa zobrazujú známe / nebezpečné falzifikáty danej meny.

Po vybere mudulu falzifikáty v ľavek lište sa zobrazia jednotlive nominály danej meny.

Typy falzifikátov je možné filtrovať podľa techniky zhotovenia (napr. len Kopírovacia technika)

Pri každom nomináli je zobrazený počet publikovaných falzifikátov, ktorý je možné otvoriť v rozbalovacej ponuke (pop up).

Po výbere typu falzifikátu (falzifikáty EUR sú zoraďované v typológie ECB) sa rozbalí daný falzifikát v komparačnom  zobrazení 

detailu z daného typu falzifikátu a pravého detailu spolu s popisom

Používateľ má priamu možnosť komparácie zobrazených detailov.

13. Modul Mince

13.1 Emisný list

Má podobnú štruktúru ako Modul bankoviek, po výbere meny sa Zobrazí Emisný list.

Kliknutím na mincu za zobrazi dana Nominálny list. Tu je nutné rozlišovať mince iné ako EUR a EUR mince.

Pri minciach iné ako Eur sa zobrazuje Averz, Reverz, Hrana prípadne Detail (napr 1 GBP 2017 - Mikrotext razený na mici)

Ostatný postup plne zodpovedá predchádzajúcemu popisu

Nominálový list EUR

Zobrazujú sa 2 rozne razby Averzu a označenie krajín používajúce EUR.

Kliknutím na Krajinu sa zobrazí Nominálny list danej krajiny so zobrazením

 • Rever obehovej /obehových mincí
 • Memoriálne mince zoradené podľa ročníkov razby

13.2 Mince Falzifikáty

Zobrazí sa falzifikát Averzu, reverzu a detailov. Klinknutim na obrázok je možné zobrazit príslušný detail s popisom

14. Záver

Používanie BANkového KAtalógu sa riadi Podmienkymi používania stránky.


Prevádzkovateľom webstránky je spoločnosť eurOKontakt sro, , Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica, IČO: 31558607, Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica Oddiel Sro, vložka číslo: 304/S , kontakty: tel: +421 48 471 05 01 fax: +421 48 416 41 90, elektronická pošta eurokontakt@eurokontakt.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia